Coach & Trainer

Coach

Loes Wouterson weet als coach in korte tijd de kern te raken van waar het om gaat, ook als dit in het begin niet duidelijk is of als de situatie complex lijkt. Ze heeft impact doordat ze confronterend is zonder bedreigend te zijn. Ze komt snel tot de kern door haar manier van spiegelen. Dit gebeurt op een waardevrije, accepterende manier, waardoor de coachee (degene die gecoacht wordt) in volledige vrijheid zichzelf kan zien, zonder te worden afgeleid door een sturende coach die weerstand oproept.
Enige weerstand hoort vaak bij het proces. Loes’ visie op weerstand is dat het mensen op een voor hen vertrouwde manier van leren afhoudt. Weerstand heeft zelfbescherming tot doel. Dit uit zich meestal in het in stand willen houden van de ‘oude’ situatie. Door waardevrij handelen beperkt Loes de neiging van de coachee om defensief te worden (en dus niet te leren) tot een minimum. Vrijheid om te leren, te ontwikkelen en op de persoonlijke eigenschappen te kapitaliseren.

In coronajaar 2020 heeft Loes zich gecertificeerd als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.

 

Gevangen of niet?

 

Werkwijze in het kort

Mensen die in coaching komen, hebben niet altijd helder waar de kern van hun thematiek ligt. De kern van persoonlijke thematiek biedt  aanknopingspunten om aan te werken met het grootste vliegwieleffect.
Aanleiding voor coaching is meestal dat je in bepaalde situaties niet het resultaat bereikt dat je graag zou willen. Dit kan zijn omdat je niet effectief bent in je aanpak of omdat de aansturing van je aanpak niet leidt tot acties met het gewenste resultaat. Ook in situaties waarin je niet succesvol bent, heb je goede redenen om te doen wat je doet. Die drijfveren voor gedag waarmee je je resultaten niet haalt of niet effectief bent, onttrekken zich vaak aan je eigen zicht, en ook dat heeft een reden.
Met methodieken van Chris Argyris (Reflecteren in Actie), RET, TA en instrumenten als Voice Dialogue, Psychodrama, loopbaanankers en een psychometrische test van Cattell, de 16pf, heb ik krachtige middelen om op een snelle manier tot de kern te komen.
Voor het werken aan vaardigheden werk ik onder andere met competenties, en kan ik binnen de coaching oefensituaties creëren (zoals rollenspel). Omdat ik ook trainingsactrice ben, heb ik veel mogelijkheden en gereedschappen om te helpen veilig te experimenteren met nieuw gedrag, met helpende gedachten en het benutten van emoties als belangenbehartigers.

Opbouw
Een coachtraject is persoonlijk. Globaal genomen is de opbouw als volgt:

  • Maken van psychometrische test (16pf) en invullen vragenlijst voorafgaand aan de coaching.
  • Intake met terugmelding test en formuleren van de coachvraag.
  • Tussen 4 en 6 coachsessies.
  • Afronding.

Ik werk vanaf het eerste moment samen met jou aan de richting die je op wilt en help deze richting te toetsen en te verduidelijken.

Vragen waarmee mensen in training of coaching zijn gekomen

‘Ik wil opschalen naar een leidinggevende functie en gericht werken aan daarvoor benodigde competenties.’
‘Wij zijn vier loopbaanadviseurs die al lang in het vak werkzaam zijn. We zoeken verdieping in onze aanpak en mogelijkheden.’
‘Ik sta op het punt een verandering aan te brengen in mijn loopbaan, maar ik heb moeite met het maken van een richtinggevende keuze.’
‘Ik ben ongemerkt opgebrand geraakt en haal niet meer voldoende energie uit mijn werk.’
‘Ik wil gericht verder werken aan wat ik in een training heb geleerd.’
‘Mijn leidinggevende verwacht meer senioriteit van mij. Hoe geef ik dat vorm?’
‘Ik heb feedback gekregen op gedrag waarvan ik me niet bewust ben en waarvoor ik niet direct een alternatief weet.’
‘Bij een interne sollicitatie heb ik feedback gekregen waaraan ik wil werken om verder te kunnen komen binnen het bedrijf.’
‘Ik heb met veel verschillende mensen te maken in mijn werk en met een onregelmatige workflow. Ik moet leren beter te prioriteren en nee te kunnen zeggen.’

Trainer

Ik geef zowel bestaande trainingen (o.a. in opdracht van Het Consulaat, Trainingproducties, Veder) als workshops en trainingen die ik ontwerp in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Visie

Bij het ontwerpen van een leersituatie houd ik rekening met onderstaande uitgangspunten.

Principes van Knowles
Knowles stelde vast dat volwassenen anders leren dan kinderen, en andere dingen belangrijk vinden als ze iets nieuws gaan leren. Volwassenen hebben een langere geschiedenis van leren en veel ervaringen opgedaan. Als ze iets nieuws leren willen ze graag dat ze het nieuwe kunnen koppelen aan wat ze al weten. Bovendien willen ze in de kennis en ervaring die ze al hebben graag gezien en gerespecteerd worden.
En: volwassenen hebben meestal veel belangen tegelijkertijd te behartigen. Daarom willen ze zelf een afweging kunnen maken: hoeveel tijd en moeite kost het om dit te leren (investering) en wat levert het op (opbrengst)? Om die afweging te kunnen maken hebben ze informatie en overzicht nodig.

Leercyclus van Kolb
Volgens deze cyclus omvat leren vier fasen en daaraan gekoppelde vaardigheden die noodzakelijk zijn om iets te leren op zo een manier dat je het in praktijk kunt brengen.
Toelichting op de vier fasen:
Concrete ervaring opdoen
Ervaring in de realiteit. Belangrijk is dat men zonder vooroordelen met een zeker inlevingsvermogen openstaat voor nieuwe ervaringen. Het vermogen uit de ervaren werkelijkheid indrukken te kunnen opdoen die de basis vormen voor verdere verwerking. Omdat onze hersenen niet in staat zijn alle signalen in een situatie ineens op te nemen, is de kwaliteit van de selectie van grote betekenis. Deze fase verloopt beter naarmate degene die leert de signalen weet te selecteren die belangrijk zijn voor het verdere leerproces. Dit vraagt zowel gerichtheid (een beeld hebben van wat er geleerd moet worden) als openheid (relevante zaken worden niet over het hoofd gezien door een teveel aan focus of vooronderstellingen) en het vermogen een variatie aan invalshoeken te creëren.
Reflectieve observatie
Waarnemen en overdenken. Observeren wat de ervaring aan mogelijke informatie in zich draagt en hierop (kunnen) reflecteren. Betekenis geven aan wat is waargenomen, waaronder ook het (resultaat van het) eigen handelen. Reflecteren op bedoelde en onbedoelde effecten van het eigen handelen. Het geobserveerde vanuit verschillende standpunten bekijken, zich realiserend dat -zeker in sociale situaties- een observatie snel een mening bevat. In staat zijn observatie en meningsvorming een zekere voorlopigheid toe te kennen en actief op zoek gaan naar andere interpretatiemogelijkheden.
Abstract conceptualiseren
Theorievorming. Logisch maken wat uit de ervaring en reflectie is opgemaakt. Hier redeneringen en argumentaties over kunnen geven en deze logica in verband kunnen brengen met eerdere opgedane kennis, begrippen en concepten. Vormen van hypothesen of voorlopige conclusies, die leiden tot verdere toetsing en verder leren.
Actief experimenteren
Experimenteren en actief toetsen. De gevormde ideeën over hoe het werkt en hypothesen over hoe het kan gaan werken omzetten in concrete acties waardoor toetsing mogelijk is. Het kunnen selecteren van geschikte experimenten of oefensituaties om de gevormde ideeën uit te proberen. Hierover beslissingen kunnen nemen en ze daadwerkelijk uitvoeren. Toetsen of de hypothese, de voorlopige conclusie of veronderstelde opbrengst in de realiteit standhoudt. Het vermogen de uitkomsten te beoordelen op relevantie.

Smart-HR_Pagina_1
Smart-HR_Pagina_2

RET en FRIJDA
Je bent geen slaaf van je emoties. (RET)
Emoties zijn belangenbehartigers. (Frijda)
Er zit veel informatie in situaties die emoties oproepen. Vooral de betekenisgeving die voedt wat je voelt (hoe erg is het?) biedt perspectief om in een situatie waarin het lijkt of je door emoties geen keuze meer hebt, meerdere mogelijkheden te creëren.

Reflecteren in Actie, Mentale modellen
Chris Argyris c.s. (ActionDesign.com) stelden vast dat mensen primair defensief zijn ingesteld, gericht op het minimaliseren van verlies (of wat als zodanig wordt ervaren) en het maximaliseren van wat gezien wordt als winst. Door deze defensiviteit zijn mensen onbedoeld niet goed toegerust om te leren, juist op het moment dat het het hardst nodig is (namelijk in situaties die als spannend of bedreigend worden beleefd). Dit kan gebeuren, ook als je van jezelf de indruk hebt dat je iemand bent die bereid is om te leren.
Argyris c.s. stellen dat alle gedrag ontworpen is. Er ligt een actietheorie aan ten grondslag. In eenvoudige vorm is dit een theorie die “als ik A doe, gebeurt er B” logisch maakt. Het model in eenvoudige vorm is: Kader -> Actie -> Resultaat.Ze ondervonden dat er twee soorten actietheorieen bestaan: de espoused theory (voorkeurstheorie) en theory-in-use (gebruikstheorie). De eerste theorie is waar je over verklaart wanneer je uitleg moet geven over de logica van je gedrag, over wat je vindt dat je zou moeten doen in een gegeven situatie. De tweede theorie is wat je in praktijk brengt. De logica die is op te maken uit je gedrag en het resultaat dat het oplevert.

In deze video hoor je in het eerste deel de ‘espoused theory'(voorkeurstheorie): namelijk ‘je laat armen niet barsten’. In het tweede deel zie je de theory-in-use (gebruikstheorie): de oproep armen niet te laten barsten wordt vaak genegeerd.

Dat daar in de praktijk regelmatig een verschil tussen bestaat is prikkelend, soms zelfs irriterend. Tegelijkertijd biedt het ook veel stof tot leren.

Ter inspiratie: een TedTalk over aannames.

Appreciative Inquiry
Met name het uitgangspunt dat er veel kwaliteiten en krachten verborgen liggen in wat iemand tot nu toe heeft gedaan en dat deze bron kunnen zijn voor toekomstige oplossingen en strategieën.

Play your strengths
Uitgangspunt van de karaktertypologie van Belbin. Een aanmoediging te doen waar je goed in bent en te kapitaliseren op je eigenschappen. De gedachte dat je alles zelf moet kunnen plaats laten maken voor het zoeken naar complementariteit in de samenwerking, wanneer dat opportuun is.

 

Anderen over mij:

“Ik ben erg tevreden over deze coaching. Het raakt bij mij de kern waarom het gaat: mijn argumentatiestijl, normatieve keuzes over hoe ik wil zijn, hoe ik overkom, strategische keuzes maken, mijn wil volgen, meer over mijzelf laten zien en laten merken, etc. En de stijl die je kiest vind ik slim en doeltreffend gekozen. Een confronterende stijl, waarom ik gevraagd had, was immers voor mij de veiligste weg geweest, want ik voel me veilig bij confrontatie.
Je hebt me een keer door een dood punt geholpen, dat heeft me toen veel goed gedaan. Je hebt een zachtaardige manier om me te ‘kwellen’, merk ik. Deze coaching heeft mijn zelfbeeld echt beïnvloed en mij meer zelfvertrouwen gegeven om minder afhankelijk te zijn van wat ik zelf vind en denk. Als persoon vind ik je een ideale coach, je bent niet bedreigend, ik heb me vrijwel nooit ongemakkelijk bij je gevoeld, je bent inlevend en respectvol.” (Feedback coachee, hoofd P&O van een adviesorganisatie)

(Coachee, een manager in de uitzendbranche, schrijft aan Hoofd Opleidingen:) “Conclusie: Loes heeft mij in 4 sessies op een plezierige en soms ook confronterende manier met mezelf in contact gebracht en laten voelen wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Steeds aan het begin van de sessie had ik er weinig gevoel bij: ‘waar gaat dit zweverige ongestructureerde gesprek naartoe’, maar steeds al na een kwartier is de kern van mijn aandachtspunt geheel geraakt. Ik kijk er dus zeer positief op terug en dank voor de mogelijkheid die ik heb gekregen voor deze coaching.”

(Hoofd Opleidingen schrijft aan coach:) “Verder had ik zojuist de proeve van bekwaamheid van R. en we waren echt ontroerd door zijn groei, zijn zichzelf zijn. Hij krijgt de rol waar hij naar verlangt in de organisatie. Jij, Loes, neemt een belangrijk deel in in zijn portfolio en ik wil je mede namens zijn leidinggevende) danken voor je invloed, je betrokkenheid en tijd.”

“Wat een fijne herinnering heb ik aan jou als mijn assessor! Het is al 1,5 jaar geleden, maar ik heb er nog vaak met mensen over gesproken.” (Manager over eenmalig coachgesprek op basis van een ontwikkelassessment.)

“Wij zijn een team van 4 ondernemers die en Glastuinbouwbedrijf runnen. Met veel enthousiasme zijn we 6 jaar geleden begonnen met onze samenwerking, die we beschreven hadden, die we beschreven hadden in een ondernemersplan. Na 6 jaar, in een turbulent ondernemersklimaat, waren we toe aan een serieus gesprek met elkaar. Via een bekende van ons kwamen we in contact met Loes Wouterson, die ons op zeer open, soms confronterende wijze, maar altijd met gevoel  voor respect en ruimte in een paar intensieve sessies weer helemaal op de rails heeft geholpen. Zij is in staat om onuitgesproken, gevoelige zaken op tafel te leggen en er op een constructieve wijze een oplossing voor te vinden, om herhaling van de ontstane situatie te voorkomen. We hebben haar manier van werken als professioneel, effectief en heel prettig ervaren.” (Ondernemers over teamcoaching.)

“Met mij gaat het goed. Ik heb sinds het afronden van de sessies rust gevonden. Ik ben ook al een paar keer op gesprekken teruggekomen en dat had een goed resultaat. Voor mij omdat het niet persoonlijk tegen mij was bedoeld. Maar ook voor mij dat het mij goed doet om rustig iemand aan te spreken op zijn gedrag. Mijn collega, met wie ik vorig jaar een behoorlijke aanvaring had, heeft uit zichzelf uitgesproken dat zij vindt dat ik oprechter overkom in mijn gedrag. Ook thuis met mijn kinderen merk ik veranderingen in positieve zin. Afgelopen week heb ik met mijn leidinggevende doorgenomen hoe de sessies met jou zijn geweest. Voordat ik ook maar iets in algemene zin had verteld vond zij dat ik er rustiger en ontspannen bij zat. Al met al tot nu toe verschillende positieve ervaringen.
Ik vond de gesprekken met jou bijzonder aangenaam. Je gaf me vrij snel een vertrouwd gevoel. Dat jij zelf aangaf dat ik je eventueel kon bereiken als dit nodig was tijdens de mailopdrachten was bijzonder belangrijk voor me omdat ik kop dat moment niet overzag wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ik ben je ook dankbaar dat ik dit met jouw hulp heb bereikt.” (Medewerkster overheidsorganisatie over drie coachingssessies en e-mailcoaching als opvolging van een training.)

“Ik heb de baan!” (E-mail medewerkster HR, die gecoacht werd gedurende de aanloop naar een interne sollicitatie.)

En meer: testimonials

Locatie coaching:

Amsterdam, Het Coachhuis.